Индустриална зона Зелен Дол

Етап на развитие:

ПУП и Идеен проект

Координатор Илко Стоянов

ЕТАП 1 – ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

Направени са мащабни проучвания относно възможностите за създаване на нови Индустриални зони на територията на община Благоевград. Липсата на подходящи и конкурентни индустриални зони поставя общината в неблагоприятно положение за привличане на нови производства, и съответно – за създаване на нови работни места. Новоприетият Закон на индустриалните зони дава специален статут на такива територии, които трябва да бъдат над 300 декара и да бъдат урегулирани. Такива територии могат да използват програми за финансиране на инфраструктурата, както и насърчителни мерки за самите предприятия в тях.

Разпознати са две територии, които могат да бъдат разработени.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЮГ.
Първата територия е неурегулирана, в компактния град. Собствеността на имотите е частна и е с площ от 160 декара, но може да се обедини със съществуващите предприятия за обособяване на индустриална зона с площ около 350 декара. Съществува практика и законова основа за окрупняване на тези имоти. Така собствениците на имотите могат да станат съсобственици на индустриален парцел, а инфраструктурата се финансира от общината. Според този план могат да се създадат около 10 нови индустриални парцела с площи над 15 декара.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗЕЛЕН ДОЛ

Втората възможност, която се разглежда е на територията на землището на Зелен дол, където земята е общинска и държавна. Положителните страни на тази локация са окрупнената собственост и бързият достъп до магистралата. Освен това могат да се обособят 300 декара и да бързо да се форматира терен за развитие. Негативите са свързани с факта, че територията е извън компактния град, необходима е промяна на ОУП. Терените тук са наклонени и ще бъдат необходими инвестиции за обособяване на равни индустриални площадки.

ЕТАП 2 – ПРОЕКТИ

Като резултат от анализите е взето решение за обособяването на индустриална зона Зелен дол, като за целта е изработен ПУП за трансформиране на общински имоти в територия с предназначение за промишлени и складови нужди.

Площта на територията е 317 дка, разположена в непосредствена близост до детелината на 90км  от  магистрала Струма и вход към Благоеград. В новата промишлена зона могат да бъдат разположени 20 промишлени предприятия, със застроени площи от 2 000 до 10 000м2 и обща разгъната застроена площ над 100 000м2.

С оглед твърде хълмистия терен, с голяма денивелация, е развита улична мрежа от линеен характер – една главна улица като гръбнак и 4 обслужващи улици завършващи с обръщало. Осигурено е транспортно обслужване на всички видове превозни средства – тежкотоварни и едрогабаритни превозни средства.

Очаква се откриването над 1000 работни места в индустриалната зона. Предвидени са две спирки на градски транспорт, както и парцели за обслужващи обществени нужди: магазини, хранене и др.

Над 50% от площта е определена за озеленяване с висока дървесна растителност, които ще бъдат задължение на бъдещите собственици на индустриални парцели според исикванията на Подробния устройствен план. Амбицията на община Благоеград е да превърне ИЗ Зелен дол в  „зелена индустриална зона“ от ново поколение, следваща принципите на устойчивото развитие: богати зелени системи, енергийна независимост, нулеви отпадъци, използване на рециклируеми и екологични строителни материали.

Координатор Илко Стоянов