Парк Бачиново

Етап на развитие:

Процес приключен

Координатор Парк Бачиново

Предложението на кмета Илко Стоянов относно инвестиционно намерение за възстановяване и преустройство на Аквапарк „Бачиново“ и за реконструкция на парк „Бачиново“, успешно премина през три комитета на Фонд за устойчиви градове: кредитен комитет, инвестиционен комитет и управителен съвет. На базата на полученото одобрение за финансиране, общинска администрация внесе Предложение № 60-00-158/13.05.2022 г., в Общински съвет Благоевград, относно поемане на дългосрочен дълг чрез финансов инструмент от Фонд за устойчиви градове за реализиране на инвестиционното намерение, но беше отхвърлено с Решение № 165-199, Протокол № 9 от 27 май 2022 година.

______________________________________________________________________

Парк Бачиново е най-големият парк в Благоевград, разположен по поречието на река Бистрица, открит в края на 30-те години на ХХ век. Крайречният парк е завършек на „зеления гръбнак” покрай река Бистрица, преминаващ през целия град и свързващ Благоевград с природните забележителности извън пределите на града в северозападна посока.

Като част от ключовите за Община Благоевград обекти, паркът се разглежда като възможност за усилване на връзките на града със заобикалящите природни богатства и забележителности. Изследва се територията на самия парк, за да се установят възможностите за обогатяването му с нови дейности и места за спорт и отдих – алеи, детски и спортни площадки, нови мостове над р.Бистрица, зони за семеен отдих.

Община Благоевград има инвестиционно намерение за реконструкция на парка като ключов компонент от туристическата инфраструктура на града и част от План за интегрирано развитие на общината (ПИРО). Гражданите на Благоевград бяха поканени да участват в процеса по създаване на задание за бъдещата реконструкция. Намеренията на Община Благоевград са да реализира проекта до края на 2023 година.

Събития:

06.01.2021 – Първо обществено обсъждане

Публично обсъждане на инвестиционно намерение

Координатор Парк Бачиново