Стратегия за развитие

Община Благоевград изготви проект на План за интегрирано развитие на общината, касаещ периода 2021-2027 г.

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят в детайли с визията,  стратегическите цели и приоритети за развитие на областния център през следващите седем години на следния линк:

http://www.blgmun.com/calendar312/PIRO_2021_2027.html

ПИРО е изготвен в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие, в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.